Po odbyciu 3-5 spotkań konsultacyjnych z pacjentem podpisujemy kontrakt na psychoterapię

 

KONTRAKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY

Kontrakt psychoterapeutyczny zawarty między ……………….…………- pacjentem

a Iwoną Zawacką – psychoterapeutą obejmuje następujące zasady:

 1. Kontrakt jest uznaną przez psychoterapeutów formą uzgadniania zasad rządzących relacjami pacjent – terapeuta. Ma na celu ochronę interesów tych dwóch osób. Zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach i jest oświadczeniem woli uczestnictwa w terapii oraz wiedzy z czym ta decyzja się wiąże.
 2. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, z której zwolnić go może jedynie sąd lub uzasadnione podejrzenie, że pacjent zagraża życiu
  i zdrowiu swojemu lub innych osób.
 3. Praca psychoterapeuty jest superwizowana. Oznacza to, że psychoterapeuta może chcieć skonsultować sposób prowadzenia terapii i jej przebieg z innym specjalistą. W takim wypadku nie są ujawniane żadne dane pozwalające na identyfikację pacjenta.
 4. Narzędziami terapii jest dialog i obserwacja. Narzędzia te wywodzą się
  z nurtu psychoterapii psychodynamicznej. Wymagają one spontanicznej aktywności pacjenta – jego zaangażowanie i wola uczestniczenia
  w procesie terapii jest warunkiem skuteczności terapii.
 5. Sesje trwają po 50 minut. Spóźnienie na sesję nie wydłuża jej trwania. Czas trwania terapii nie może być dokładnie określony (- przyjmuje się jednak ogólne ramy). O zakończeniu terapii decyduje wspólnie pacjent
  i terapeuta. Następuje on wtedy, gdy cele terapii zostaną osiągnięte. Zakończenie terapii przed jej zakończeniem określane jest jako „dropout” i może prowadzić do nawrotu objawów.
 6. Sesje będą się odbywać raz w tygodniu o ustalonej porze.
 7. Wszystkie umówione spotkania są płatne. Pacjentowi przysługuje możliwość odwołania 4 sesji w ciągu roku , za które nie wnosi opłaty. Sesje można odwołać z tygodniowym wyprzedzeniem. Brak informacji o nieobecności lub niestawienie się w ustalonym terminie oznacza zerwanie kontraktu (lub w szczególnych okolicznościach możliwa jest kontynuacja po uiszczenie 100% opłaty).
 8. Zaplanowane nieobecności terapeuty nie są płatne przez pacjenta. Terapeuta informuje z wyprzedzeniem o swoich nieobecnościach.
 9. Nieregulowanie płatności przez pacjenta na czas, może być podstawą do przerwania sesji. Płatność za sesję następuje każdorazowo na jej końcu.

Jest możliwość zrobienia przelewu przed sesją 24h na podane konto: Santander

65109028350000000151668551

(w tytule imię i nazwisko pacjenta oraz data psychoterapii).

 1. Psychoterapeuta nie jest zobowiązany do wystawienia potwierdzenia wykonania usługi, jednak raz w miesiącu może po uzyskaniu od pacjenta odpowiednich danych wystawić na jego prośbę fakturę.
 2. Płatność za sesje internetowe przeprowadzone przez komunikator Skype realizowana jest każdorazowo przelewem na konto 24h przed sesją.
 3. Psychoterapeuta ma obowiązek odmówić pacjentowi sesji, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest on pod wpływem środków zmieniających świadomość.
 4. Terapeuta ma prawo skierować pacjenta na konsultację psychiatryczną.
 5. Psychoterapeuta zastrzega sobie prawo do omawiania wszelkiego rodzaju odstępstw od kontraktu. Treść kontraktu może być zmieniona przy wspólnej zgodzie pacjenta i terapeuty.

 

Akceptuję zasady kontraktu i wyrażam świadomą wolę uczestniczenia w terapii.

 

Podpis pacjenta                                                     Podpis psychoterapeuty

……………………………………..                                                        ………………..….…………………………….